Αρχικη » Υπουργική Απόφαση κύρωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργική Απόφαση κύρωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2 Μαΐου 2012

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση κύρωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β’/12-04-2012).
Η Υπουργική Απόφαση, που υπογράφεται από τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελή Τζωρτζάκη, ρυθμίζει τις αρχές κάτω από τις οποίες θα λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας προς όφελος των φορέων αλλά και να γίνει ευχερέστερη η πρόσβαση του πολίτη σε αυτές.

 

Στην Απόφαση κύρωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περιλαμβάνονται:
  • Κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Αρχές για την υλοποίηση και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου.
  • Κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα, σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, και για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα.
  • Κανόνες και πρότυπα για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
  • Διαδικασίες διαχείρισης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας, για την καταχώρηση των παρεχομένων υπηρεσιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.