Νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας

Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ολοκληρωθεί η φάση σχεδιασμού και υλοποίησης του νέου Εθνικού πλαισίου Διαλειτουργικότητας σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο και άλλους ακαδημαϊκούς φορείς. Το νέο Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας καλύπτει τις απαιτήσεις της κείμενης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework – EIF), το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2017 (COM (2017) 134) και παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τη δημιουργία διαλειτουργικών ψηφιακών δημoσίων υπηρεσιών.


Το νέο Εθνικό Πλαίσιο συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο Μοντέλο Διακυβέρνησης που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του μέσω της δημόσιας συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και έναν Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος θα συμβάλει καθοριστικά στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση μεγάλων έργων ΤΠΕ, αλλά και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαλειτουργικών δημοσίων υπηρεσιών. Όταν ολοκληρωθεί η φάση της διαβούλευσης του νέου Πλαισίου με τους φορείς, θα ακολουθήσει η φάση θεσμοθέτησης και εφαρμογής του.

Ψηφιακή Στρατηγική - Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 - 2025

H Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού περιγράφει το όραμα, τη φιλοσοφία και τους στόχους της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Περιγράφει τις κατευθυντήριες αρχές, το μοντέλο Διακυβέρνησης και υλοποίησης, τους στρατηγικούς άξονες, καθώς και περισσότερα από 400 έργα, μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα, που υλοποιούν τη στρατηγική για την Ψηφιακή Ελλάδα.

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF)

 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας (EIF) αποτελεί μέρος της ανακοίνωσης (COM(2017)134) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2017. Το πλαίσιο παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο δημιουργίας διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Το πλαίσιο που εγκρίθηκε το 2017 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι αρχές και τα μοντέλα διαλειτουργικότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Παρατηρητήριο Εθνικών Πλαισίων Διαλειτουργικότητας - NIFO

Το Παρατηρητήριο Εθνικών Πλαισίων Διαλειτουργικότητας (NIFO) είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών για την κατάσταση της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης και των δραστηριοτήτων διαλειτουργικότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ. Παρέχει τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ψηφιακή δημόσια διοίκηση και διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη, υποστήριξη, καθοδήγηση, εκπαιδευτικό υλικό, βέλτιστες πρακτικές και συμβουλές για να διευκολύνει την εφαρμογή και ευθυγράμμιση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIF) με το Ευρωπαϊκό (EIF).

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία παρέχουν τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν τρόπους χρηματοδότησης των προτάσεων τους, να ενημερωθούν και να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές χρηματοδότησης που υπάρχουν, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μπορούν να ενημερωθούν για τους ακριβείς όρους χρηματοδότησης – το ποσό, τη διάρκεια, τα επιτόκια και τις προμήθειες, όσο και τις δυνατότητες συνεργασίες με άλλους φορείς.

Interoperable Europe

Το Interoperable Europe είναι η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ενισχυμένη πολιτική διαλειτουργικότητας στον δημόσιο τομέα. Δεσμεύεται να εισάγει μια νέα συνεργατική πολιτική διαλειτουργικότητας για την Ευρώπη που θα μεταμορφώσει τις δημόσιες διοικήσεις και θα τις βοηθήσει στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Συνεχίζει και επεκτείνει την αποστολή του ολοκληρωμένου πλέον προγράμματος ISA².

Ευρωπαϊκή Ακαδημία Διαλειτουργικότητας

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Διαλειτουργικότητας είναι μια δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ISA² από το 2019 και έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων στον τομέα της διαλειτουργικότητας για την υποστήριξη της πολιτικής, της παροχής υπηρεσιών και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών - mitos.gov.gr

Το «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών – Μίτος» αποτελεί το επίσημο μητρώο διαδικασιών του Ελληνικού Δημοσίου που  στοχεύει στην πληροφόρηση για τον τρόπο, το χρόνο και το κόστος υλοποίησής τους. Απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης και στη παρούσα φάση είναι σε πιλοτικό στάδιο και το περιεχόμενό του δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του ΥΨΗΔ

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.Το ΚΕ.Δ εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΥΨΗΔ και των Φορέων του Δημοσίου.

Δημοσίευση Σημασιολογικών Πόρων

Η ανοικτή δημόσια πλατφόρμα Semantics.gr είναι μία πρότυπη υποδομή που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ και η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία, επιμέλεια, διασύνδεση και δημοσίευση λεξιλογίων, θησαυρών όρων, ταξινομιών και καταλόγων καθιερωμένων όρων (εν συντομία Λεξιλόγια), σε οποιοδήποτε σχήμα, με στόχο να δημοσιεύονται έγκριτα λεξιλόγια προς χρήση και επανάχρηση από τους φορείς, την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και το ευρύ κοινό.