Αρχικη » Πρόταση Ευρωπαϊκού Κανονισμού αναφορικά με την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη

Πρόταση Ευρωπαϊκού Κανονισμού αναφορικά με την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη

23 Νοεμβρίου 2022

Στις 18.11.2022 ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση για τη θέσπιση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2022) 720 final), σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ένωση (πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη).