Αρχικη » Λεξικό

Λεξικό

Ελληνική Ορολογία

Αποδεκτή Πολιτική Χρήσης 
Αποδεκτή πολιτική χρήσης ενός ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Επιχειρήσεις, σχολεία και Internet Service Providers δημιουργούν AUPs για την πρόληψη του spamming, της πειρατείας και άλλων παράνομων ενεργειών.

 

Έγκριση πρόσβασης
Η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική επικοινωνία.

 

Έλεγχος Πρόσβασης
H χορήγηση ή άρνηση άδειας για να προσεγγιστεί ένας πόρος (π.χ., ένα ορισμένο αρχείο, ένα ορισμένο πρόγραμμα).

 

Πρόσβαση
Πρόσβαση στο Internet με την χρήση υπολογιστή, modem, τηλεφωνικής γραμμής και συνδρομής σε έναν Internet Service Provider. Αναφέρεται και ως πρόσβαση σε υπηρεσίες για εγγεγραμμένα μέλη.

 

Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων
Ένα σύνολο πρωτοκόλλων που επιτρέπει στα προγράμματα να λειτουργούν στα Microsoft Windows και να επικοινωνούν μεταξύ τους.

 

 

Αγγλική ορολογία

Acceptable Use Policy 
Acceptable policy of use website by his visitors. Enterprises, schools and Internet Service Providers create AUPs for the prevention spamming, the piracy and other illegal energies.

 

Access
Ιn general, the right to enter or make use of. In a computer context, entry granted to a software path that establishes the right to use a system and its resources; to read, write, modify, or delete data; and/or to use software processes with various capabilities, (v.) to achieve the status of having access.

 

Access Authorisation
In regard to eGovernment: giving access to the possibility to communicate electronically

 

Access Control
The granting or denying to a subject of certain permissions to access a resource (e.g., to view a certain file, to run a certain programme).

 

Object Linking and Embedding
A set of protocols which allow programs operating in Microsoft Windows to cooperate with each other