Αρχικη » Βασικά Έγγραφα του Ισχύοντος Πλαισίου

Βασικά Έγγραφα του Ισχύοντος Πλαισίου

Το ισχύον Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει:

 

  • Το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-ΔΔΤ), το οποίο καθορίζει τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις και τα πρότυπα με βάση τα οποία θα πρέπει να αναπτύσσονται οι Δημόσιοι Δικτυακοί Τόποι της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
  • Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από την Δημόσια Διοίκηση (ΠΔ&ΥΗΣ), το οποίο περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τη γενικότερη στρατηγική που θα πρέπει να διέπει την ανάπτυξη Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) Πολιτών / Επιχειρήσεων, που θέτει τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την εγγραφή, την ταυτοποίηση και την αυθεντικοποίηση των χρηστών (πολιτών / επιχειρήσεων).
  • Τo Μοντέλο Τεκμηρίωσης που αφορά την ανάπτυξη προτύπων μεταδεδομένων και XML σχημάτων (metadata & XML standards).

 

Τα Βασικά Έγγραφα του Πλαισίου είναι:

 

1. Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (.pdf)

Επιτελική σύνοψη του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

 

2. Κανόνες και Πρότυπα για Διαδικτυακούς Τόπους του Δημόσιου Τομέα (.pdf)

Βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας και στο παραδοτέο Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων  

 

2π. Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών (.pdf)

Αφορά στην κατηγοριοποίηση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχουν οι Διαδικτυακοί Τόποι του Δημόσιου Τομέα και αναφέρεται στις θεματικές που ασχολείται η Δημόσια Διοίκηση.  

 

3. Κανόνες και Πρότυπα για τη Διαλειτουργικότητα και τη τεκμηρίωση διαδικασιών, εγγράφων και πληροφοριακών συστημάτων (.pdf)

Βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας και στα παραδοτέα του Πλαισίου Δια λειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και Μοντέλο Τεκμηρίωσης.  

 

4. Κανόνες και Πρότυπα για τη Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση (.pdf)

Βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας και στο παραδοτέο του Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης.  

 

5. Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (.pdf)

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων και αποτελεί μέρος του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 

6. Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Η.Σ. (.pdf)

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και αποτελεί μέρος του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

7. Μοντέλο Τεκμηρίωσης (.pdf)

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την πρόταση τεκμηρίωσης των Διαδικασιών, των Εγγράφων και των XML Σχημάτων που πρόκειται να μοντελοποιηθούν και να σχεδιαστούν για τις ανάγκες του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας.  

 

8. Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (.pdf)

Το παρόν έγγραφο (έκδοση 4.0) περιλαμβάνει το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης και αποτελεί μέρος του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.