Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

  • Competent Entity: INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY GENERAL SECRETERIAT OF PUBLIC ADMINISTRATION AND E-GOVERNMENT
  • Press : Information
  • Last Updated: 15/06/2011
Το αντικείμενο του οδηγού αφορά κυρίως τα ΚΥΕ για τα οποία είναι αρμόδιοι οι δήμοι. Οι περιπτώσεις αρμοδιότητας άλλων φορέων σε ειδικές κατηγορίες KYE δεν παρουσιάζονται εξαντλητικά στο συγκεκριμένο οδηγό. Ο οδηγός καλύπτει και ζητήματα που τυπικά δεν εντάσσονται στις ειδικές ρυθμίσεις για τα KYE, αλλά τα αφορούν άμεσα, όπως π.χ., η σχετική πολεοδομική νομοθεσία ή τα δικαιώματα των διοικουμένων και τις υποχρεώσεις των δημόσιων υπηρεσιών, την κρατική εποπτεία και τη δικαστική προστασία.
O οδηγός οργανώνεται σε έξι βασικά κεφάλαια. Το κεφάλαιο Α ασχολείται με τους βασικούς εννοιολογικούς προσδιορισμούς των ΚΥΕ και οριοθετεί τον κύκλο των σχετικών αρμοδιοτήτων που διαθέτει η τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης αντιπαραθέτει, συνδυαστικά ή εκ παραλλήλου, ορισμένες κατηγορίες σημαντικών ΚΥΕ για τα οποία δεν είναι αρμόδιοι οι πρωτοβάθμιοι OΤΑ, καθώς και καταστήματα και επιχειρήσεις που δεν είναι ΚΥΕ, αλλά αδειοδοτούνται από τους δήμους και τις κοινότητες. Στο κεφάλαιο Β, παρουσιάζονται αναλυτικά τα ζητήματα που αφορούν το στάδιο της προέγγρισης, έτσι όπως οργανώνεται από το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  Στο κεφάλειο Γ, αναλύονται τα θέματα που αφορούν το στάδιο της χορήγησης της άδειας ΚΥΕ. Στην αντικατάσταση της άδειας, η οποία οργανώνεται πλέον με τρόπο που περιορίζει τις περιπτώσεις επανάληψης της διαδικασίας εξ υπαρχής, αφιερώνεται το Κεφάλαιο Δ του οδηγού. Ιδιαίτερα σημαντικά στην πράξη είναι, εξάλλου, τα ζητήματα που ανακύπτουν ως προς τις αφαιρέσεις και ανακλήσεις αδειών, καθώς και τις σφραγίσεις ΚΥΕ. Σε αυτά στρέφεται το Κεφάλαιο Ε του οδηγού. Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο να ολοκληρωθεί ο οδηγός με ένα ιδιαίτερο Κεφάλαιο (Στ) που αφορά τις διοικητικές προσφυγές και τη δικαστική προστασία.

Subject classification

Common: Freelancers

, Small and medium size companies

Subjects: Services for companies

Life Episodes: Starting a Business

Popular questions

Current announcements

View Article List